Powrót

 

System współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej nr 2

im. Jana Pawła II w Koronowie

 

I.                    Cel współpracy

 

Wspólnym celem współpracy nauczycieli i rodziców jest umożliwienie uczniom pełnego i harmonijnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i psychicznego oraz tworzenia jednolitego wspólnego środowiska wychowawczego pozwalające rozwijać pozytywne wzorce zachowań.

 

II.                  Prawa rodziców

 

Rodzice mają prawo do:

-         określania i współdecydowania o celach wychowawczych szkoły wyrażając swą opinię w ankietach i opracowaniach,

-         zapoznania się z Programem Wychowawczym Szkoły i wyrażenia swojej opinii,

-         uzyskania informacji od każdego nauczyciela przedmiotu o wymaganiach programowych na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym

-         wglądu w prace pisemne swoich dzieci

-         uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu

-         spotkań z wychowawcą i innymi nauczycielami uczącymi dziecko,

-         wizyt u pedagoga i psychologa szkolnego

-         uzyskania pomocy w sprawach wychowawczych od wychowawcy, pedagoga, psychologa i dyrektora,

-         podejmowania uchwał w sprawie wychowania na zebraniach klasowych i spotkaniach Komitetu Rodzicielskiego,

-         współdecydowania o środkach finansowych gromadzonych przez

      rodziców; sposobach udzielania pomocy uczniom najbiedniejszym,

-         wyrażania swojej opinii o funkcjonowaniu szkoły oraz o oczekiwaniach swoich wobec szkoły

 

 

III.                Oczekiwania szkoły

 

Szkoła oczekuje, aby rodzice:

-         współpracowali przy organizacji imprez szkolnych i klasowych,

-          inspirowali dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,

-         wspierali wychowawcę, nauczycieli i dyrekcję szkoły w ich działaniach wychowawczych,

-         dbali o odpowiedni strój i wygląd swojego dziecka,

-         czuwali nad przestrzeganiem regulaminów wewnątrzszkolnych przez ich dzieci,

-         uczestniczyli w zebraniach klasowych organizowanych przez wychowawcę, dniach otwartych szkoły, a także organizowanych przez szkołę prelekcjach poświęconych różnorodnym zagadnieniom dydaktycznym i wychowawczym,

-         stawiali się na wezwanie nauczyciela (pisemne, telefoniczne) w szkole,

-         przy załatwianiu wszelkich spraw formalnych zachowali drogę służbową od nauczyciela, wychowawcy po dyrektora

 

IV.               Wprowadzenie rodziców w życie szkoły

 

-         wybór klasowej rady rodziców, aktywny udział w życiu klasy i w realizacji programu wychowawczego,

-         wybór szkolnej rady rodziców, współpraca z dyrekcją, nauczycielami i samorządem uczniowskim,

-         zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły i programem wychowawczym klasy i szkoły,

-         omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i regulaminu szkoły.

 

V.                 Kontakt z rodzicami w szkole

 

1. Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się:

a)     w czasie zebrań z rodzicami (przynajmniej dwa razy do roku)

b)       w czasie „Dni otwartych”  - terminy ustalone są na początku roku szkolnego

c)       w innych terminach po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem

      z  wykluczeniem lekcji i przerw, w czasie których nauczyciel wykonuje

      swoje obowiązki (opieka nad klasą, dyżury).

2. Przygotowanie zebrania z rodzicami:

a)     wychowawca informuje rodziców o zebraniu co najmniej na 3 dni przed terminem

b)     wychowawca przygotowuje informacje o aktualnych postępach ucznia – na podstawie rozmów z nauczycielami przedmiotu

c)      przygotowuje tematykę pedagogizacji rodziców

3. Indywidualne spotkania z rodzicami:

a)     rozmowa musi odbywać się bez udziału osób trzecich w klasie lub innym miejscu do tego przeznaczonym (nie na korytarzu w czasie przerw)

 

VI.               Dokumentacja kontaktów nauczyciela z rodzicami:

 

1.  Oceny oraz informacje dla rodziców nauczyciel notuje w dzienniczku ucznia, rodzic zapoznaje się z nimi poświadcza podpisem.

2.     Rodzic jest zobowiązany do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych w terminie do 2 tygodni po powrocie dziecka do szkoły ze szczególnym uwzględnieniem podania daty i powodu nieobecności.

3.     Zwolnienie dziecka z zajęć następuje po wcześniejszej pisemnej prośbie rodzica (opiekuna) – wyklucza się telefoniczne prośby o zwolnienie uczniów.

4.     Sprawdziany wiadomości są do wglądu rodziców w czasie spotkania z nauczycielami.

5.     Rozmowy z rodzicami są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym poświadczone podpisem rodzica.

 

VII.             Wspomaganie ucznia przez nauczycieli i rodziców

 

1.   Nauczyciele służą radą i pomocą rodzicom, w sytuacjach wystąpienia trudności dzieci w nauce czy problemem z zachowaniem.

2.     Rodzice jest kontrolują  na bieżąco postępy swojego dziecka by  razie pojawienia się trudności pomóc dziecku w domu.

3.     Gdy wymaga tego dobro dziecka rodzic (na własne życzenie lub zalecenie

      nauczyciela ) kontaktuje się z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

      w Koronowie w celu przeprowadzenia szczegółowej konsultacji